MOTORS BRUSHLESS

MOTORS BRUSHLESS

MOTORS BRUSHLESS

VERNIS MOTORS   dissenya i fabrica motors brushless per a ser alimentats tant per convertidors cc/ca com per convertidors cc/cc. Aquets motors es poden subministrar amb o sense la electrònica de control.

A més a més de les aplicacions industrials, ventilació, els motors brushless són ideals per a aplicaciones de tracció i mobilitat ( com bicicletes, motocicletes, cotxes), ja que, ofereixen una gran potència amb un pes molt reduït, a més de ser capaços d’oferir uns parells màxims molt més elevats, comparats amb els motors clàssics d’inducció.Es poden equipar tant amb ventilador com sense depenent del seu destí o camp d’aplicació final. El format constructiu és similar a la dels motors IEC tipus 63, 90 i 112, aquets motors es poden fer amb carcassa extruïda i l’electrònica inclosa a l’interior pels tipus 63, 80 i 90.

VERNIS MOTORS  ha desenvolupat un motor destinat a vehicles lleugers amb un parell nominal de 32 Nm, parell màxim de 100 Nm, una potència nominal de 11 kW, una tensió de 48 V dc, un consum nominal de 200 A i un rendiment de el 93% .

Aquest motor destaca pel seu elevat rendiment en el punt de treball, el que el fa ideal per a l’aprofitament de l’energia subministrada per les bateries, minimitzant així el pes d’aquestes i optimitzant el binomi espai-autonomia. A més es pot adaptar a les interfícies necessàries pel que fa a transmissió de la potència i ancoratge a bastidor.

VERNIS MOTORS ofereix el kit compost de el motor equipat amb els seus corresponents sensors Hall i l’electrònica de control associada, que inclou les proteccions elèctriques i de temperatura adequades per constituir un sistema segur, fiable i robust.

Els motors brushless, sensorless o PMSM de 4 i 8 pols amb rotor d’imants permanents fabricats per VERNIS MOTORS  garanteixen una alta potència amb baix pes, el parell de reluctància (cogging) és mínim, ideals per a motors de tracció i amb alts parells de pic durant tot el rang de velocitats.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Motor PMSM T.90/8 8kW 4500rpm amb reductora

Motor PMSM T.90/8 1.5kW 4500rpm B5 amb fre

Motor PMSM T.112/8 15kW 3750rpm amb ventilació forçada

Motor PMSM T.112 / 8 15 kW 3750rpm amb ventilació forçada i reductora

Motor PMSM T.90/8 8kW 4500rpm

Motor T.56/4 500W 30Nm 200 rpm Inclou reductor epicicloïdal

Motor brushless d'alta eficiència amb imants permanents muntat en carcassa extrusionada de fixació amb brida B14

Motor brushless d'alta eficiència amb imants permanents i fixació amb brida B5 estàndard IEC, governat per electrònica incorporada.

APLICACIONS

Cotxe Elèctric

Taxi elèctric

Cotxe postal

Carrets de Golf

Elevador elèctric

TAULA DE MODELS

Motor brushless / sensorless / PMSM d'alta eficiència, 4 polos

Motor brushless / sensorless / PMSM d'alta eficiència, 4 polos.

Motor brushless / sensorless / PMSM d'alta eficiència, 8 polos

Motor brushless / sensorless / PMSM d'alta eficiència, 8 polos.

GENERADORS ELÈCTRICS

GENERADORS ELÈCTRICS

GENERADORS ELÈCTRICS

Els generadors o convertidors rotatius utilitzen l’energia elèctrica de la xarxa per a fer girar un motor que actua sobre un altra màquina elèctrica que treballa com a generador. Aquest generador permet d’obtenir tensions i freqüències diferents a les d’entrada, el mes comú es una tensió de sortida de 42 V i una freqüència de 200 Hz.
Aquests convertidors son adients per a l’alimentació d’agulles vibrants altament emprades en la compactació de formigó.Els convertidors VERNIS MOTORS tenen com a opció la connexió a xarxes monofàsiques o trifàsiques i freqüències d’entrada de 50 o 60 Hz.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Generadors elèctrics / Alternadors d'alta eficiència i imants permanents, 8 polos.

VARIADORS ELECTRÒNICS

VARIADORS ELECTRÒNICS

VARIADORS ELECTRÒNICS

 Plaques per  alimentació CC:

 Plaques per  alimentació AC:

A més a més del motor elèctric, VERNIS MOTORS  subministra els convertidors i variadors electrònics per a controlar els motors elèctrics ja siguin motors asíncrons o motors brushless.Dins la gama de motors brusless hi ha dues possibilitats: motors amb sensors Hall, que permeten l’arrancada del motor quan es requereix que aquesta arrancada sigui sota parell, o motors sensorless, que no requereixen aquesta mena d’arrancada.

Plaques per alimentació en corrent continu: Per tensions d’alimentació de 12 i 24 Vdc amb amperatge màxim de motor de 17, 34 i 67 A, és a dir 1600 W màx. Les velocitats estàndard son de 1500 o 3000 r.p.m. encara que existeix la possibilitat de programar altres velocitats.

Plaques per alimentació en corrent altern: Control de motor asíncron i brushless per tensions de alimentació de 230 V y potencies de 1,1 KW i 2,2 KW. Aquestes plaques disposen d’una entrada analògica 0-10 V, una entrada digital i la opció amb un circuit auxiliar de control, a més a més d’una entrada per a poder llegir la temperatura del motor. Variadors de freqüència ajustables automàticament a tensions de 110 V ó 230 V i que permeten realitzar el control de motors asíncrons fins a 15000 r.p.m. Convertidors per entrada de 230 V. 50/60 Hz. monofàsica i sortida a 230 V 200 Hz trifàsica, amb potencies fins a 1,8 KVA. Les plaques disposen de proteccions pertinents per a garantir el correcte funcionament i protecció de l’equip. El disseny d’aquestes plaques està realitzat per poder complir les directives i normativa vigents.

Vernis Motors   disposa de controladors per a alimentació en corrent altern de 230V 50 / 60Hz, així com per a alimentació en corrent continu de 12 i 24V per a control de motors síncrons i asíncrons i de potències fins 2.2kW. Les plaques per a alimentació en corrent altern disposen d’una entrada analògica 0-10V i d’opció de comunicació a través d’un circuit auxiliar, a més d’una entrada per a la lectura de temperatura de l’motor, permetent un total control sobre el motor.
Totes elles estan dissenyades amb protecció sobre corrent, curt circuit i sobretensió per garantir el correcte funcionament i  rotecció de l’equip.
Consulti amb els nostres comercials per a motors controlats amb electrònica.

MOTORS ANTIDEFLAGRANTS

MOTORS ANTIDEFLAGRANTS

MOTORS ANTIDEFLAGRANTS

Els motor antideflagrants de Vernis Motors estan indicats per a l’accionament de bombes de combustible, bombes per a impressores, mescladores de pintura, etc.

Som motors que estan previstos per donar un servei segur on de forma habitual o ocasional existeixin gasos o vapors capaços d’inflamar-se.

Per a prevenir el risc d’explosió, els motors estan construïts d’acord a les normes: EN60079-0, EN60079-1.

El sistema de protecció definit és la protecció per envolvent antideflagrant.

El marcatge d’aquests motors que harmonitza el sistema de protecció, els gasos o vapors a protegir i la temperatura màxima del motor és EExd IIB T4 (per temperatura màxima de de 135°).

Aquests motors estan degudament homologats i certificats per un laboratori oficial.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

MOTORS D’ALTA FREQÜÈNCIA

MOTORS D’ALTA FREQÜÈNCIA

MOTORS D’ALTA FREQÜÈNCIA

VERNIS MOTORS disposa d’una gamma de motors d’alta freqüència dissenyats per aquelles aplicacions en que és necessària una elevada velocitat de rotació amb un dimensionat limitat. Aquets motors tenen la gran avantatge d’estar lliures de manteniment. Entre altres aplicacions típiques podem trobar qualsevol tipus de màquina eina.

Assistint a la seva política de personalització de producte d’acord a les necessitats del client, VERNIS MOTORS pot fer el subministrament dels motors amb l’acoblament i connector adients per a cada aplicació.

Aquets motors estan fets amb estator asíncron trifàsic, rotor de gavia d’esquirol equilibrat, carcassa del motor obtinguda per l’extrusió d’alumini i ventilació interna que li reporten un gran poder d’auto ventilació.

El motor pot subministrar-se sol o juntament amb el convertidor electrònic.
Altres potencies consultar.
Altres característiques demanades pel client consultar.

MODEL AC-42 amb caixa de connexions estàndard.

MODEL AC-56 amb caixa de connexions estàndard.

MODEL AC-52 amb connector ràpid i sortida eix amb acoblament ER-20.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES