MOTORS ANTIDEFLAGRANTS

MOTORS ANTIDEFLAGRANTS

MOTORS ANTIDEFLAGRANTS

Els motor antideflagrants de Vernis Motors estan indicats per a l’accionament de bombes de combustible, bombes per a impressores, mescladores de pintura, etc.

Som motors que estan previstos per donar un servei segur on de forma habitual o ocasional existeixin gasos o vapors capaços d’inflamar-se.

Per a prevenir el risc d’explosió, els motors estan construïts d’acord a les normes: EN60079-0, EN60079-1.

El sistema de protecció definit és la protecció per envolvent antideflagrant.

El marcatge d’aquests motors que harmonitza el sistema de protecció, els gasos o vapors a protegir i la temperatura màxima del motor és EExd IIB T4 (per temperatura màxima de de 135°).

Aquests motors estan degudament homologats i certificats per un laboratori oficial.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: