VARIADORS ELECTRÒNICS

A més a més del motor elèctric, Vernis Motors subministra els convertidors i variadors electrònics per a controlar els motors elèctrics ja siguin motors asíncrons o motors brushless.

 

Dins la gama de motors brusless hi ha dues possibilitats: motors amb sensors Hall, que permeten l’arrancada del motor quan es requereix que aquesta arrancada sigui sota parell, o motors sensorless, que no requereixen aquesta mena d’arrancada.

 

Plaques per alimentació en corrent continu:

Per tensions d’alimentació de 12 i 24 Vdc amb amperatge màxim de motor de 17, 34 i 67 A, és a dir 1600 W màx. Les velocitats estàndard son de 1500 o 3000 r.p.m. encara que existeix la possibilitat de programar altres velocitats.

 

Plaques per alimentació en corrent altern:

Control de motor asíncron i brushless per tensions de alimentació de 230 V y potencies de 1,1 KW i 2,2 KW. Aquestes plaques disposen d’una entrada analògica 0-10 V, una entrada digital i la opció amb un circuit auxiliar de control, a més a més d’una entrada per a poder llegir la temperatura del motor.

 

Variadors de freqüència ajustables automàticament a tensions de 110 V ó 230 V i que permeten realitzar el control de motors asíncrons fins a 15000 r.p.m.

 

Convertidors per entrada de 230 V. 50/60 Hz. monofàsica i sortida a 230 V 200 Hz trifàsica, amb potencies fins a 1,8 KVA.

 

Les plaques disposen de proteccions pertinents per a garantir el correcte funcionament i protecció de l’equip.

 

El disseny d’aquestes plaques està realitzat per poder complir les directives i normativa vigents.

 

Electronic circuits for DC power supply:
For supply voltages of 12 and 24 Vdc with maximum motor amperage of 17, 34 and 67 A, or to say 1600W. Standard speeds are 1500 or 3000 rpm although there is the possibility to program other speeds.

Electronic circuits for AC supply:
Control of induction motors and brushless motors for supply voltages of 230 V and power of 1.1 kW and 2.2 kW. These circuits are equipped with a 0-10V analog input, a digital input and a communication option with an auxiliary control circuit, plus an entry to read the motor temperature.

Frequency drives automatically adjustable for voltages of 110 V or 230 V which allows control of asynchronous motors up to 15000 rpm
Converters for single-phase Input 230V 50/60 Hz and three-phase output 230 V 200 Hz, with powers up to 1.8 KVA.
The circuits have over current, short circuit and high voltage protection to ensure proper operation and equipment protection.
The design of the circuits is made to satisfy with the directives and applicable standards:

Adjustable frequency drives automatically voltages of 110 V or 230 V and allow control of asynchronous motors up to 15000 rpm Converters Input 230V 50/60 Hz.

Single and output to 230 V three-phase 200 Hz, with powers up to 1.8 KVA.

The plates have overcurrent protection, short circuit, overvoltage to ensure proper operation and equipment protection.

The design of the plates is made to comply with the directives and applicable regulations:
UNE-EN 55014-1: 2008 Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus. Part 1: Emission.

UNE-EN 55014-2: 1998 / A2: 2009 Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus. Part 2: Immunity.

UNE-EN 61000-6-1: 2007 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6-1: Generic standards. Immunity for residential, commercial and light industrial environments.

UNE-EN 61000-6-3: 2007 / A1: 2012 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6-3: Generic standards. Emission standard for residential, commercial and light industrial environments.

EN 61800-2: 1998 Adjustable speed electrical power drive systems – Part 2: General requirements – Rating specifications for low voltage adjustable frequency ac power drive systems.

EN 61800-3: 2004 Adjustable speed electrical power drive systems – Part 3: EMC Requirements and specific test methods.